mui.behamooz

صفحه یافت نشد

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد جهت تعیین رتبه اطلاعات
علمی شاغلین رشته های شغلی کارگزین برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور آزمون سطح دوره آموزش قوانین و مقررات استخدامی برگزار نمایدزمان و نحوه برگزاری آزمون تعیین سطح اطلاعات علمی
شاغلین رشته شغلی کارگزینی که اطلاعات آنان قبلا به دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ارسال گردیده است
به منظور شرکت در دوره مقدماتی یا میانی ( آموزش قوانین و مقررات استخدامی ) به شرح زیر اعلا
زارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد جهت تعیین رتبه اطلاعات علمی
شاغلین رشته های شغلی کارگزین برای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
آزمون سطح دوره آموزش قوانین و مقررات استخدامی برگزار نمایدزمان و نحوه برگزاری آزمون تعیین سطح اطلاعات علمی
شاغلین رشته شغلی کارگزینی که اطلاعات آنان قبلا به دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ارسال گردیده است
به منظور شرکت در دوره مقدماتی یا میانی ( آموزش قوانین و مقررات استخدامی ) به شرح زیر اعلا
110 سوال رشته تعمیر اتومبیلهای سواری از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

تعداد 110 سوال از 3 دوره آزمون کتبی رشته تعمیر اتومبیلهای سواری از سری آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور با پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است.


دانلود
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها